புதிய அலுமினியம் என்பது உலகின் அலுமினிய உற்பத்திக்கான மிகவும் மேம்பட்ட செயலாக்கத் தொழில்நுட்பத்தில் இருந்து உருவானது.ஜெர்மனியின் ஹெர்குலிஸில் இருந்து இரண்டு செட் ரோலிங் அரைக்கும் இயந்திரங்கள்